Nguyễn, Thị Việt Nga, và Biên Thùy An. “Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự Nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 36–41. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1761.