Nguyễn, Quang Linh, Hương Quỳnh Trịnh, và Thị Phượng Nguyễn. “Khám Phá ảnh hưởng của việc sử dụng ‘Mô phỏng PhET’ đến năng lực Khoa học tự Nhiên ở học Sinh Trung học Cơ sở: Một Nghiên cứu thực nghiệm”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 42–47. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1763.