Hoàng, Phương Dung, Hoàng Bảo Ngọc Cao, Mai Hương Vũ, Thu Phương Nguyễn, Hoàng Thanh Tâm Phan, và Văn Hoàng Nguyễn. “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định, hành Vi thải loại sản phẩm thời Trang Có trách nhiệm với môi trường của Sinh Viên dựa Trên Lí thuyết hành Vi Có Kế hoạch (TPB)”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 53–57. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1769.