Phạm, Thế Kiên. “Thực trạng sự hài lòng Trong công việc của đội Ngũ giảng Viên Đại Học Huế”. Tạp chí Giáo dục 24, no. 9 (Tháng Năm 5, 2024): 58–64. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1772.