Trần, Thị Thắm, Thị Kim Liên Trần, Thị Lâm Bùi, Thị Như Mai Nguyễn, Quý Tỉnh Hoàng, và Hà Linh Nguyễn. “Giáo dục cảm Xúc - Xã hội Cho Trẻ mẫu giáo tại Gia đình”. Tạp chí Giáo dục 24, no. số đặc biệt 3 (Tháng Năm 16, 2024): 356–366. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1858.