Nguyễn , Thị Dung, Thị Loan Lương, và Thị Vân Anh Bùi. “Xây dựng tình huống Giao tiếp Giả định Trong Trò chơi học tập môn Tiếng Việt 1 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề Cho học Sinh lớp 1”. Tạp chí Giáo dục 507, no. 1 (Tháng Tám 5, 2021): 19–23. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/193.