Đinh, Lan Anh. “Thực trạng Kĩ năng tự học của Sinh Viên chính Quy ngành Giáo dục mầm Non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”. Tạp chí Giáo dục 494, no. 2 (Tháng Giêng 20, 2021): 49–53. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/24.