Nguyễn, Thị Ngọc Diệp. “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học Chuyên ngành ngôn ngữ ở các trường đại học tại Đồng Nai”. Tạp chí Giáo dục 494, no. 2 (Tháng Giêng 20, 2021): 60–64. Truy cập Tháng Bảy 15, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/26.