Đỗ , Xuân Thảo. “Dạy đọc hiểu văn bản thông Tin ở tiểu học”. Tạp chí Giáo dục 495, no. 1 (Tháng Hai 5, 2021): 1–4. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/28.