Đỗ , Xuân Thảo. “Một số Kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện Theo Tranh ở tiểu học”. Tạp chí Giáo dục 22, no. 2 (Tháng Bảy 1, 2022): 1–6. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323.