Ngô, Thanh Trúc. “Thực hành thông điệp 5k Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một Nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long”. Tạp chí Giáo dục 495, no. 1 (Tháng Hai 5, 2021): 47–51. Truy cập Tháng Bảy 2, 2022. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/40.