Lê , Thị Minh Thi, và Bá Mạc Lưu. “Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng Nghiên cứu Khoa học của đội Ngũ Nhà giáo: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Lạng Sơn”. Tạp chí Giáo dục 22, no. 10 (Tháng Năm 20, 2022): 40–47. Truy cập Tháng Bảy 15, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/430.