Ngô , Thanh Thủy. “Tổng Quan Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành Và phát triển định hướng Giá trị nghề nghiệp của học Sinh Trung học phổ thông”. Tạp chí Giáo dục 23, no. 1 (Tháng Giêng 11, 2023): 35–39. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/556.