Lê , Thị Bạch Liên, Quang Hòe Nguyễn, và Kế Tam Nguyễn. “Sử dụng Video để phát triển Và đánh Giá năng lực Ghi Chú toán học Cho Sinh Viên ngành Giáo dục tiểu học”. Tạp chí Giáo dục 22, no. 24 (Tháng Giêng 18, 2023): 19–24. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/613.