Nguyễn , Văn Phương. “Phát Huy Vai Trò Nêu gương của đội Ngũ cán bộ, đảng Viên hiện Nay Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh: Thực trạng Và biện pháp”. Tạp chí Giáo dục 23, no. đặc biệt 8 (Tháng Chín 28, 2023): 14–19. Truy cập Tháng Bảy 15, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/966.