Chu , Thị Mai Hương, và Thị Thanh Vân Vũ Thị Thanh Vân. “Sử dụng Kênh hình Trong dạy học môn ‘Lịch sử Và Địa lí’ cấp Trung học Cơ sở Theo hướng phát triển năng lực Cho học Sinh”. Tạp chí Giáo dục 23, no. đặc biệt 8 (Tháng Chín 28, 2023): 63–68. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/977.