1.
Nguyễn TV. Quản lí công tác khảo thí theo tiếp cận đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra ở bậc đại học. TCGD [Internet]. 5 Tháng Mười-Một 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];23(21):48-52. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1095