1.
Đỗ TTH, Vũ TTH. Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những “khoảng trống” trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam. TCGD [Internet]. 26 Tháng Mười-Một 2021 [cited 16 Tháng Sáu 2024];504(2):1-6. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/153