1.
Vũ CT. Nghiên cứu trắc lượng thư mục về phát triển chuyên môn cho giáo viên khoa học từ cơ sở dữ liệu Scopus giai đoạn 2001 đến 2021. TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];24(9):13-8. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1753