1.
Dương QN, Hồ THV, Phan TTH. Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];24(9):30-5. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1760