1.
Nguyễn TVN, An BT. Xây dựng chương trình trải nghiệm STEM môn Khoa học tự nhiên lớp 6: Nghiên cứu tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];24(9):36-41. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1761