1.
Nguyễn QL, Trịnh HQ, Nguyễn TP. Khám phá ảnh hưởng của việc sử dụng “Mô phỏng PhET” đến năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh trung học cơ sở: Một nghiên cứu thực nghiệm. TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];24(9):42-7. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1763