1.
Hoàng PD, Cao HBN, Vũ MH, Nguyễn TP, Phan HTT, Nguyễn VH. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định, hành vi thải loại sản phẩm thời trang có trách nhiệm với môi trường của sinh viên dựa trên Lí thuyết hành vi có kế hoạch (TPB). TCGD [Internet]. 5 Tháng Năm 2024 [cited 21 Tháng Sáu 2024];24(9):53-7. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1769