1.
Nguyễn THS, Nguyễn DL, Bùi THH. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. TCGD [Internet]. 20 Tháng Bảy 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];23(số đặc biệt 7):310-4. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/925