Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vận dụng lí thuyết Tư duy thiết kế (Design Thinking) trong đào tạo sinh viên ngành Sư phạm lịch sử và địa lí tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF