Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổ chức dạy học dự án chuyên đề “Hóa học và công nghệ thông tin” (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh Tải xuống Tải xuống PDF