Tổ chức dạy học dự án chuyên đề “Hóa học và công nghệ thông tin” (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Trang Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Trần Thị Huế Trường Trung học phổ thông Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Tóm tắt

Communication and collaboration competencies are among the core competencies of high school students. However, there have not been many studies on the development of these competencies for students. This article proposes the criteria for evaluating students’ communication and collaboration competencies and deals with the organization of project-based learning with the topic of “Chemistry and Information Technology” at some high schools in Hung Yen Province. The results of the study show that project-based learning is suitable for developing communication and collaboration competencies for high school students. The component competencies of communication and collaboration competencies were unequally influenced after two empirical interventions. Therefore, to effectively develop communication and collaboration competencies, it is necessary to repeat the intervention measure multiple times.

Tài liệu tham khảo

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83(2), 39-43.

Berelson, B., & Steiner, G. A. (1964). Human behavior. New York (Harcourt, Brace & World).

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cocco, S. (2006). Student leadership development: The contribution of project-based learning. Unpublished Master’s thesis. Royal Roads University, Victoria, BC.

Deutsch, M. (1958). Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution, 2(4), 265-279.

Fassinger, P. A. (1995). Professors’ and students’ perceptions of why students participate in class. Teaching Sociology, 24, 25-33.

Gillies, R. M. (2016). Cooperative learning: Review of research and practice. Australian Journal of Teacher Education (Online), 41(3), 39-54.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1987). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning. Prentice-Hall, Inc.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2021). Learning together and alone: The history of our involvement in cooperative learning. In Pioneering perspectives in cooperative learning (pp. 44-62). Routledge.

Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2010). Seven essentials for project-based learning. Educational Leadership, 68(1), 34-37.

Lê Thị Thu Hiền (2015). Đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 360, 18-20.

Luhmann, N. (1992). What is communication?. Communication Theory, 2(3), 251-259.

Miller, J. H., Butts, C. T., & Rode, D. (2002). Communication and cooperation. Journal of Economic Behavior & Organization, 47(2), 179-195.

Nguyễn Thị Phương Thúy, Nguyễn Thị Sửu, Vũ Quốc Trung (2016). Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học Hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi phía Bắc. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(1), 22-29.

Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi Minh Loan (2020). Impact of cooperative learning on speaking competence of 10th grade students in Pho Yen High School. TNU Journal of Science and Technology, 225(12), 107-114.

Phan Đồng Châu Thủy, Phạm Thị Bảo Châu (2018). Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học dự án phần hóa học hữu cơ trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 03(47), 45-54.

Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011). Dạy học dự án - từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 28, 3-12.

Vũ Thị Yến (2014). Xây dựng Website hỗ trợ hoạt động tự học của sinh viên theo dạy học dự án. Tạp chí Giáo dục, 338, 57-59.

Wenzel, T. J. (2007). Collaborative and Project-Based Learning in Analytical Chemistry. ACS Symposium Series; American Chemical Society: Washington, DC.

Zare, P., & Othman, M. (2015). Students' perceptions toward using classroom debate to develop critical thinking and oral communication ability. Asian Social Science, 11(9), 158-170.

Zhao, Y., & Wang, L. (2022). A case study of student development across project-based learning units in middle school chemistry. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 4(1), 1-20.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , H. T., & Trần , T. H. (2023). Tổ chức dạy học dự án chuyên đề “Hóa học và công nghệ thông tin” (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 12–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1089

Số

Chuyên mục

Các bài báo