Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế hoạt động trải nghiệm bằng phương thức tham quan nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trong dạy học Khoa học tự nhiên lớp 8 Tải xuống Tải xuống PDF