Quay trở lại Chi tiết Bài báo Dạy học chủ đề giáo dục stem “Chế tạo soda hoa quả” (Hóa học 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Tải xuống Tải xuống PDF