Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đề xuất quy trình dạy học thống kê trong môi trường lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực toán cho học sinh trung học phổ thông Tải xuống Tải xuống PDF