Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổ chức hoạt động học theo mô hình “Lớp học đảo ngược” với sự hỗ trợ của Google Classroom trong dạy học môn Khoa học tự nhiên Tải xuống Tải xuống PDF