Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế kế hoạch bài dạy “Phương trình bậc hai một ẩn” (Toán 9) theo định hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh Tải xuống Tải xuống PDF