Thiết kế kế hoạch bài dạy “Phương trình bậc hai một ẩn” (Toán 9) theo định hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh

Các tác giả

  • Trương Thị Dung Trường Đại học Vinh
  • Thái Thị Hồng Lam Trường Đại học Vinh
  • Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Innovation of teaching methods involves the shift from content-oriented teaching to learners’ competency teaching, that is, shifting the focus from what students can learn to what students can apply through learning. In this process, the lesson plan guides teachers in determining lesson content, learning objectives, teaching methods, teaching activities and assessment of learning outcomes; helping teachers organize teaching activities effectively to achieve teaching goals. The study proposes a process of designing lesson plans in the direction of developing mathematical competence for students in teaching Mathematics. The proposed process is illustrated through the lesson plan on the topic “Quadratic equations with one unknown” (Math 9). The development of the lesson plan design process aims to help teachers better understand the requirements and guidelines of the 2018 General Education Program in Mathematics  in order to design effective and appropriate lesson plans for different learners.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán module 4 môn Toán. Đà Nẵng.

Brown, H. D. (2001). Teaching by principles. An interactive approach to language pedagogy. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Cicek, V., & Tok, H. (2014). Effective use of lesson plans to enhance education in U.S. and Turkish kindergarten thru 12th grade public school system: A comparative study. International Journal of Teaching and Education, 2(2), 10-20.

Cruchetxki, V. A. (1973). Tâm lí năng lực toán học của học sinh học. NXB Giáo dục.

Đặng Bá Lãm (2015). Chương trình giáo dục hướng tới phát triển năng lực người học. Tạp chí Quản lí giáo dục, 4, 47-49.

Đỗ Đức Thái (chủ biên, 2018). Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở. NXB Đại học Sư phạm.

Gafoor, K.A., Farooque, U. (2010). Ways to improve lesson planning: A student teacher perspective. A paper presented at the International Seminar Cum Conference on Teacher Empowerment and Institutional Effectiveness. Chitradurga: Maharaja Mdakarinayaka University.

Hoàng Hòa Bình (2015). Năng lực và cấu trúc của năng lực. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 117, 4-7.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Legrand, M. (2000). Scientific debate in mathematics course. International Newsletter on the teaching and learning of mathematical proof, La lettre de la Preuve.

Nguyễn Bá Kim (2015). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.09.2023

Cách trích dẫn

Trương , T. D., Thái , T. H. L., & Nguyễn , T. M. H. (2023). Thiết kế kế hoạch bài dạy “Phương trình bậc hai một ẩn” (Toán 9) theo định hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 23(18), 11–15. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/950

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả