Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trong dạy học giải toán nội dung “Giảm một số đi một số lần” (Toán 3) Tải xuống Tải xuống PDF