Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trong dạy học giải toán nội dung “Giảm một số đi một số lần” (Toán 3)

Các tác giả

  • Phạm Huyền Trang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Ngọc Giang Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Huy Thao Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trương Thị Kim Tiền Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàng Thiên Kim Trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Úc, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Currently, the general education Curriculum in Mathematics is designed in the direction of developing learners' qualities and competencies. In particular, the capacity to think and reason mathematically is one of the five mathematical competencies that need to be formed and developed for students in teaching Mathematics. “Reduce a number by a number” is a fundamental topic in the Math 3 program, offering multiple opportunities to develop students' mathematical thinking and reasoning abilities. The study presents a process for teaching math problem solving in elementary schools to develop students' mathematical thinking and reasoning competency and illustrates this process with the topic “Reduce a number by a number” ( Math 3). The proposed process includes several steps, each of which contributes to the formation and development of elements of mathematical thinking and reasoning competency for students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Gonzalez, A., Gallego-Sanchez, I., Gavilan-Izquierdo, J. M., & Puertas, M. L. (2021). Characterizing Levels of Reasoning in Graph Theory. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17(8). https://doi.org/10.29333/ejmste/11020

Mumcui, H. Y., & Akturk, T. (2017). An analysis of the reasoning skills of pre-service teachers in the context of mathematical thinking. European Journal of Education Studies, 3(5), 225-254.

National Council of Teachers of Mathematics NCTM (2020). Standards for the Preparation of Secondary Mathematics Teachers. Reston. Niss, M. (2003). Mathematical competencies and the learning of mathematics: the danish KOM project. In A. Gagatsis, & S. Papastavridis (Eds.), 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education - Athens, Hellas 3-4-5 January 2003 (pp. 116-124). Hellenic Mathematical Society.

Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (2023). Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy và lập luận cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học thể tích khối đa diện. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 12(02S), 38-47. https://doi.org/10.52714/dthu.12.02S.2023.1082

Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Xoan (2023). Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Đại số tổ hợp” ở trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 23(7), 1-5.

OECD (2018). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics and Science.

Phạm Thị Kim Châu (2022). Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Toán. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 12(01S), 46-55.

Phạm Thị Kim Châu, Nguyễn Văn Bé (2023). Dạy học chủ đề Số và phép tính trong Toán 5 theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 10(6), 15-20. https://doi.org/10.52714/dthu.10.6.2021.905

Qomariyah, S., & Darmayanti, R. (2023). Development of High School Students' Mathematical Reasoning Ability Instruments on Three Dimension Material. Journal of Mathematics and Science Education, 11(1), 249-260.

Xin, Y. P., Park, J. Y., Tzur, R., & Si, L. (2020). The impact of a conceptual model-based mathematics computer tutor on multiplicative reasoning and problem-solving of students with learning disabilities. Journal of Mathematical Behavior, 58. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2020.100762

Tải xuống

Đã Xuất bản

26.03.2024

Cách trích dẫn

Phạm , H. T., Nguyễn, N. G., Nguyễn , H. T., Trương, T. K. T., & Hoàng , T. K. (2024). Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trong dạy học giải toán nội dung “Giảm một số đi một số lần” (Toán 3). Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 17–21. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1532

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>