Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vận dụng lí thuyết hệ thống và ứng dụng mô hình “Vòng xoắn ba” (Triple Helix) để xây dựng khung năng lực kết nối của cơ sở giáo dục Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF