Vận dụng lí thuyết hệ thống và ứng dụng mô hình “Vòng xoắn ba” (Triple Helix) để xây dựng khung năng lực kết nối của cơ sở giáo dục Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Thị Thương Trường Đại học Hà Nội
  • Nguyễn Văn Trào Trường Đại học Hà Nội

Tóm tắt

The “triple helix” is a model of university-enterprise-state coordination, helping to bring higher education institutions closer to their development goals and contributions to the economy. This role requires the educational institution to have an integrating competency including a set of component competencies. However, in reality, the triple helix model has not been commonly applied in educational institutions in Vietnam. From a research perspective, the issue of connecting the state with businesses has not received much attention. This article aims to propose a connecting competency framework for educational institutions, including the following components: competency to coordinate with businesses, competency to coordinate with the state and competency to connect (as a bridge) government and business. Following the literature review, the paper applies system theory and the Triple Helix model to design a connecting competency framework for educational institutions, which contributes to pointing out shortcomings that need to be addressed in the competency system to achieve educational goals and contribute to the country's economic and social development in the context of industrialization, modernization, digital transformation and a socialist-oriented market economy.

Tài liệu tham khảo

Belland, J. (2021). Top 5 higher education trends for colleges and universities. https://www.salesforce.com/blog/ higher-education-connected-student-report-second-edition/

Braczyk, H. J., & Heidenreich, M. (1998). Regional governance structures in a globalized world. Regional Innovation systems, 414, 440.

Dzisah, J., & Etzkowitz, H. (2008). Triple helix circulation: the heart of innovation and development. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 7(2), 101-115.

Đặng Ứng Vận, Giản Hoàng Anh (2022). Năm xu hướng của giáo dục đại học thế giới và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của một số trường đại học Việt Nam trong thời gian gần đây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hòa Bình, 6(12), 75-83.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109-123. https://doi.org/ 10.1016/S0048-7333(99)00055-4

Etzkowitz, H., Dzisah, J., Albats, E., Cai, Y., & Outamha, R. (2023). Entrepreneurship and innovation in the Triple Helix: The perspicacity of intermediate ties. Industry and Higher Education, 37(6), 753-761. https://doi.org/ 10.1177/09504222221151122

Huỳnh Quốc Thắng (2021). Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn trong hoạt động dạy và học ở các trường đại học. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(4), 1384-1398.

Konde, V. (2004). Internet development in Zambia: A triple helix of government-university-partners. International Journal of Technology Management, 27(5), 440-451.

Lê Hiếu Học, Nguyễn Đức Trọng (2017). Mô hình Triple Helix về liên kết trường đại học - doanh nghiệp - chính phủ và đề xuất cho Việt Nam. Tạp chí Quản lí kinh tế, 80(1+2), 48-57.

Lê Ngọc Hùng (2022). Vận dụng lí thuyết hệ thống trong nghiên cứu quản lí giáo dục ở Việt Nam. Tạp chí Xã hội học, 160, 71-84.

Lê Ngọc Hùng, Bùi Thị Phương (2019). Mô hình tập đoàn hóa đại học công lập trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. Tạp chí Lí luận chính trị, 7, 48-54.

Lê Tùng Sơn (2020). Vận dụng lí thuyết hệ thống trong xây dựng chính sách đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Quản lí, Đại học Quốc gia Hà Hội, 02, 30-43.

Mgonja, C. (2017). Enhancing the university-industry collaboration in developing countries through best practices. International Journal of Engineering Trends and Technology, 50(4), 216-225.

Nguyễn Tiến Hùng (2017). Phát triển khung năng lực của đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 142, 15-18.

Nguyễn Thị Sâm (2022). Thúc đẩy chuyển giao hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong giai đoạn hậu Covid-19. Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, 6, 103-105.

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Đức (2019). Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 61(4), 17-23.

Nguyễn Việt Hà (2019). Mối quan hệ giữa trường đại học-doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng mô hình Triple Helix tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 196(3), 189-196.

Phạm Hồng Trang (2017). Liên kết giữa trường đại học với viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ. Tạp chí Chính sách và Quản lí Khoa học và Công nghệ, 6(1), 24-36.

Phạm Thị Tuấn Linh, Lê Quốc Thành (2022). Liên kết doanh nghiệp và trường đại học tại Việt Nam: Thảo luận và giải pháp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 277(4), 76-83.

Phan Như Minh, Lã Đức Anh, Trần Hà Minh Quân (2022). Vai trò trung gian của năng lực kết nối trong mối quan hệ giữa mục tiêu đa dạng hóa và kết quả hoạt động của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và Kinh doanh châu Á, 36(9), 20-35.

Sábato, J. A. (1975). Using Science to 'Manufacture' Technology. Impact of Science on Society, 25(1), 37-44.

Trần Anh Tú (2017). Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 8, 53-56.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2024

Cách trích dẫn

Lê, T. T., & Nguyễn, V. T. (2024). Vận dụng lí thuyết hệ thống và ứng dụng mô hình “Vòng xoắn ba” (Triple Helix) để xây dựng khung năng lực kết nối của cơ sở giáo dục Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 24(13), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/2035

Số

Chuyên mục

Các bài báo