Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổ chức dạy học chủ đề “Liên kết hóa học” (Hóa học 10) theo mô hình “Lớp học đảo ngược” nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Tải xuống Tải xuống PDF