Kháng nghị

Các tác giả có thể khiếu nại nếu họ cảm thấy rằng quyết định từ chối dựa trên:

i) sự hiểu lầm lớn về khía cạnh kỹ thuật của bản thảo,

hoặc

ii) không hiểu được tiến bộ khoa học mà bản thảo đã thể hiện. Các kháng nghị yêu cầu ý kiến thứ hai mà không có đủ lý do sẽ không được xem xét.

Để khiếu nại, vui lòng liên hệ với tạp chí qua email, trích dẫn số bản thảo của bạn. Kháng nghị sẽ chỉ được xem xét từ tác giả gửi ban đầu.