Phí xử lý bài viết

Tạp chí Giáo dục là tạp chí xuất bản theo hình thức xuất bản mở (open access) có thu phí. Phí xuất bản thu từ tác giả để hỗ trợ chi cho các hoạt động thẩm định, biên tập, chế bản,...

Tác giả gửi bài đến Tạp chí Giáo dục được coi là hiểu quy định về xuất bản khoa học, đạo đức nghiên cứu, cũng như quy định về việc đóng phí xuất bản.

Tác giả có trách nhiệm nộp phí xuất bản khi bài báo được duyệt đăng và tác giả đồng ý xuất bản bài báo của mình (nhóm tác giả) trên Tạp chí Giáo dục.

Tác giả liên hệ chịu trách nhiệm liên lạc với tạp chí, trong đó có nội dung đóng phí xuất bản.