Phí xử lý bài viết

Phí xử lý bài viết

Tạp chí Giáo dục là tạp chí xuất bản theo hình thức xuất bản mở (open access) có thu phí xử lí bài viết.

Tác giả gửi bài đến Tạp chí Giáo dục được coi là hiểu quy định về xuất bản khoa học, đạo đức nghiên cứu, cũng như quy định về việc đóng phí xử lí bài viết.

Tác giả có trách nhiệm nộp phí xử lí bài viết khi bài báo được duyệt đăng và tác giả (nhóm tác giả) đồng ý xuất bản bài báo của mình (nhóm tác giả) trên Tạp chí Giáo dục.

Tác giả liên hệ chịu trách nhiệm liên lạc với tạp chí, trong đó có nội dung đóng phí xử lí bài viết.

Phí xử lí bài viết quy định của Tạp chí Giáo dục, thực hiện từ năm 2021 là: 2.000.000đ/1 bài.

Phí xử lí bài viết được thu để chi cho các hoạt động:

  1. Công việc biên tập và bình duyệt, hỗ trợ quản trị, vận hành nội dung, phát triển tạp chí.
  2. Sản xuất các bài báo: chế bản, số hoá hoặc in ấn, phát hành và đưa các bài báo vào hệ thống chỉ mục
  3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đổi mới: phát triển, duy trì và vận hành hệ thống tạp chí trực tuyến.
  4. Truyền thông về tạp chí và nội dung các bài báo trên các trang web, kênh truyền thông khác nhau.
  5. Dịch vụ khách hàng: trả lời tác giả và độc giả.