Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp tiểu học

Các tác giả

  • Nguyễn Trọng Đức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Bùi Thị Nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tóm tắt

The content of environmental protection education has been integrated in the general education system, but at the general education level, there is no subject on environmental protection education. As a result, the content of environmental protection education is not still absent from a number of school subjects and activities. The article shares the research results on integrated teaching of environmental protection education, including the concept of integration, the degree of integration, some points for consideration as well as the process of designing an integrated lesson plan. The paper also presents an example of integrating environmental protection education in the subjects of Natural Sciences and Social Sciences. The findings serve as a reference for teachers’ knowledge and application into experiential subjects and activities integrating environmental protection education.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Nguyễn Phi Hạnh, Nguyễn Thu Hằng (2002). Giáo dục môi trường qua môn Địa lí. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp ở trường tiểu học (dùng cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Trọng Đức (2022). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phân môn Địa lí cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 22(14), 36-42.

Phạm Thu Phương, Phạm Thị Sen, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Việt Hùng, Phan Thị Lạc, Trần Thị Nhung (2008). Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Địa lí trung học phổ thông. NXB Giáo dục.

Quốc hội (2020). Luật Bảo vệ môi trường. Luật số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020.

Roegiers, X. (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (người dịch: Đào Trọng Năng, Nguyễn Ngọc Nhị). NXB Giáo dục.

Trần Huy Hoàng (chủ nhiệm), Nguyễn Tuyết Nga, Bùi Ngọc Diệp, Bùi Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Kim Chi, Phan Thanh Hà (2020). Tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán cấp tiểu học về thiết kế và tổ chức dạy học tình huống giáo dục bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ cấp Bộ - Bộ GD-ĐT, mã số: B2020-VKG-11 MT.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06.04.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. Đức, & Bùi , T. N. (2023). Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 23(7), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/683

Số

Chuyên mục

Các bài báo