Đạo đức nghiên cứu và xuất bản

Việc phát hành bản thảo trên một tạp chí đã được bình duyệt là một giai đoạn xây dựng cần thiết trong việc phát triển một mạng lưới tri thức gắn kết và được tôn trọng. Điều quan trọng là phải thống nhất các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức dự kiến ​​cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản, bao gồm trách nhiệm của tác giả, người đánh giá và người biên tập.

Dưới đây là các quy định và lưu ý thực hiện với các đối tượng: tác giả; người bình duyệt (phản biện) và biên tập viên

Trách nhiệm của tác giả

Nhiệm vụ của (các) tác giả bao gồm các Chuẩn mực Báo cáo; Bảo mật; Quyền tác giả bài viết; Truy cập và lưu giữ dữ liệu; Tính nguyên bản và sự công nhận của các nguồn; Tuyên bố về lợi ích cạnh tranh; Thông báo về các sai sót lớn.

- Tiêu chuẩn báo cáo: Tác giả nên trình bày các tài liệu gốc đã được thực hiện cũng như thảo luận khách quan về ý nghĩa của nó. Dữ liệu cần được trình bày chính xác trong bản thảo. Một bản thảo phải chứa đầy đủ chi tiết và tài liệu tham khảo để cho phép người khác sao chép tác phẩm. Tuyên bố gian lận cấu thành hành vi phi đạo đức và không thể chấp nhận được. Bản thảo bình luận và xuất bản chuyên nghiệp cũng phải chính xác và khách quan, và các tác phẩm "quan điểm" biên tập nên được xác định rõ ràng như vậy.

- Tính bảo mật: Thông tin thu được trong quá trình sử dụng các dịch vụ bí mật không được sử dụng nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của tác giả của tác phẩm liên quan đến các dịch vụ này.

- Quyền tác giả của bài báo: Tất cả những người có đóng góp đáng kể nên được liệt kê là đồng tác giả. Tác giả tương ứng phải đảm bảo rằng tất cả các đồng tác giả thích hợp đều có trong bản thảo, và tất cả các đồng tác giả đã xem và chấp thuận phiên bản cuối cùng của bản thảo và đã đồng ý với việc gửi bản thảo.

- Truy cập và lưu giữ dữ liệu: Các tác giả có thể được yêu cầu cung cấp các bản thảo hỗ trợ dữ liệu để biên tập xem xét và / hoặc để tuân thủ các yêu cầu dữ liệu mở của Tạp chí Giáo dục.

- Tính nguyên bản và sự công nhận của nguồn: Các tác giả nên đảm bảo rằng họ đã viết các tác phẩm hoàn toàn nguyên bản và nếu tác giả đã sử dụng tác phẩm và / hoặc từ ngữ của người khác, thì điều này đã được trích dẫn hoặc trích dẫn một cách thích hợp. Luôn phải ghi nhận công việc của người khác một cách thích đáng. Thông tin thu được một cách riêng tư, như trong cuộc trò chuyện, thư từ hoặc thảo luận với bên thứ ba, không được sử dụng hoặc báo cáo mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ nguồn. Đạo văn dưới mọi hình thức cấu thành hành vi phi đạo đức và không thể chấp nhận được.

- Tuyên bố về lợi ích cạnh tranh: Tất cả các tác giả nên tiết lộ trong bản thảo bất kỳ mối quan hệ tài chính và cá nhân nào với những người hoặc tổ chức khác. Tất cả các nguồn hỗ trợ tài chính cho việc tiến hành nghiên cứu và / hoặc chuẩn bị bản thảo phải được tiết lộ, cũng như vai trò của (các) nhà tài trợ, nếu có, trong thiết kế nghiên cứu; trong việc thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu; trong phần viết báo cáo; và trong quyết định nộp bài để công bố.

- Thông báo về các sai sót chính: Khi tác giả phát hiện ra sai sót nghiêm trọng hoặc không chính xác trong tác phẩm đã xuất bản của mình, tác giả có nghĩa vụ thông báo ngay cho biên tập viên và hợp tác với biên tập viên để rút lại hoặc sửa chữa sai sót. Nếu người biên tập biết được từ bên thứ ba rằng tác phẩm đã xuất bản có lỗi, thì tác giả có nghĩa vụ hợp tác với người biên tập, bao gồm cả việc cung cấp bằng chứng cho người biên tập khi được yêu cầu. 

Trách nhiệm của phản biện (bình duyệt)

Người phản biện có một số nhiệm vụ liên quan đến việc xem xét bản thảo như Đóng góp vào các quyết định biên tập; Bảo mật; Tiêu chuẩn khách quan và lợi ích cạnh tranh; Cảnh báo về các vấn đề đạo đức; Vấn đề chính trị.

- Đóng góp vào các quyết định của người biên tập: Người phản biện hỗ trợ người biên tập đưa ra quyết định có xuất bản bài báo hay không và giúp tác giả cải thiện bài báo. Đánh giá của người phản biện phải khách quan và được thể hiện rõ ràng với các lập luận hỗ trợ.

- Tính bảo mật: Bất kỳ bản thảo nào nhận được để xem xét đều phải được xem như tài liệu bí mật. Người phản biện không được chia sẻ bài đánh giá hoặc thông tin về bài báo với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả mà không được phép của người biên tập. Các tài liệu hợp nhất trong một bài báo đã gửi không được sử dụng trong nghiên cứu của chính người đánh giá mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Thông tin đặc quyền hoặc ý tưởng có được thông qua bình duyệt phải được giữ bí mật và không được sử dụng cho mục đích cá nhân.

- Tiêu chuẩn khách quan và lợi ích cạnh tranh: Việc xem xét nên được tiến hành một cách khách quan. Phê bình cá nhân về bản thảo là không phù hợp. Người phản biện cần thể hiện rõ ràng quan điểm của mình với các luận cứ hỗ trợ.

- Cảnh báo về các vấn đề đạo đức: Người đánh giá nên cảnh giác với các vấn đề đạo đức tiềm ẩn trong bản thảo và nên thông báo cho người biên tập những vấn đề này, bao gồm bất kỳ sự tương đồng hoặc trùng lặp đáng kể nào giữa bản thảo đang được xem xét và bất kỳ ấn phẩm đã phát hành nào khác mà người đánh giá đã biết trước.

- Vấn đề chính trị: Người phản biện chịu trách nhiệm quan trọng về tính chính trị của bài báo khoa học khi đồng ý cho tác giả xuất bản bài báo.

Trách nhiệm của biên tập viên

Nhiệm vụ của biên tập viên phần này bao gồm Quyết định xuất bản; quá trình bình duyệt; Bảo mật; Công bằng; Tuyên bố quyền lợi.

- Quyết định xuất bản: Biên tập viên chịu trách nhiệm duy nhất và độc lập trong việc quyết định bản thảo nào được gửi cho Tạp chí Giáo dục sẽ được xuất bản. Người biên tập phải tuân thủ các chính sách của Tạp chí Giáo dục và bị ràng buộc bởi các yêu cầu pháp lý như vậy sẽ có hiệu lực sau đó liên quan đến các vấn đề như vi phạm bản quyền và đạo văn cũng như các vấn đề chính trị của nội dung bài báo.

- Về quá trình bình duyệt: Người biên tập cần đảm bảo rằng quá trình bình duyệt đồng đẳng được hiểu là công bằng, không thiên vị và kịp thời. Bản thảo nghiên cứu thường phải được gửi đến ít nhất hai người đánh giá độc lập và khi cần thiết, người biên tập nên tìm kiếm thêm ý kiến. Người đánh giá cần phải có chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực liên quan và tuân theo thông lệ tốt nhất trong việc tránh lựa chọn người đánh giá gian lận.

- Tính bảo mật: Người biên tập phải bảo vệ tính bí mật của tất cả các tài liệu nộp cho tạp chí và mọi thông tin liên lạc với các nhà phê bình trừ khi có thỏa thuận khác với các nhà phê bình và tác giả liên quan.

- Công bằng: Các chính sách biên tập của Tạp chí Giáo dục khuyến khích sự minh bạch và báo cáo đầy đủ, trung thực và người biên tập cần đảm bảo rằng những người bình duyệt và tác giả hiểu rõ ràng về những gì họ mong đợi.

- Tuyên bố lợi ích: Mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn của biên tập viên phải được thông báo cho Tạp chí Giáo dục bằng văn bản trước khi chỉ định biên tập viên, sau đó được cập nhật nếu và khi có xung đột mới phát sinh. Biên tập viên không được tham gia vào các quyết định về các bản thảo do chính họ viết hoặc do các thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp viết hoặc liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà biên tập viên quan tâm.