Tần suất xuất bản

 ​Tạp chí Giáo dục được xuất bản ​02 số​/1 tháng​ (ra vào ngày 5 và 20 hàng tháng), khổ 19x27cm, 64 trang, giá bán​ 35.000 đồng và​ các​ số​ đặ​c biệ​t​ (không bán).