Hội đồng biên tập

LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC

 1. GS.VS. PHẠM MINH HẠC  |  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 2. GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG  |  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 3. TS. NGUYỄN VINH HIỂN  |  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 4. GS.TS. ĐINH QUANG BÁO  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 5. GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CHÍNH  |  Đại học Quốc gia Hà Nội

 6. GS.TS. NGUYỄN THỊ CÔI  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 7. PGS. CHOKCHAI YUENYONG  |  Trường Đại học KhonKaen, Thái Lan

 8. GS.TS. PHẠM TẤT DONG  |  Hội Khuyến học Việt Nam

 9. GS. DOROTHY I-RU CHEN  |  National Chi Nan University, Taiwan

 10. PGS.TS. ĐẶNG VĂN ĐỨC  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 11. PGS.TS CAO CỰ GIÁC  |  Trường Đại học Vinh

 12. GS. HAMID CHAACHOUA  |  Université Grenoble Alpes, France

 13. GS. HANS-GEORG WEIGAND  |  Universität Würzburg, Germany

 14. PGS.TS. LÊ HUY HOÀNG  |  Ban Tuyên Giáo Trung ương

 15. GS.TS. NGUYỄN THANH HÙNG  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 16. GS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC  |  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

 17. GS. MASARU TAKIGUCHI  |  Shiraume Gakuen Junior College, Japan

 18. GS.TS. BÙI VĂN NGHỊ  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 19. PGS.TS. NGUYỄN QUANG NINH  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 20. GS.TS. THÁI VĂN THÀNH  |  Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

 21. GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 22. PGS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ TRINH  |  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

LĨNH VỰC TÂM LÍ HỌC

 1. GS.TS. VŨ DŨNG  |  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 2. GS.TS. NGUYỄN CÔNG KHANH  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 3. GS.TS. TRẦN QUỐC THÀNH  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 4. GS.TS. NGUYỄN QUÝ THANH  |  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

 5. GS.TS. HUỲNH VĂN SƠN  |  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

LĨNH VỰC TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC

 1. GS.TS. PHẠM VĂN ĐỨC  |  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 2. GS.TS. LÊ NGỌC HÙNG  |  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

 3. GS.TS. TRẦN VĂN PHÒNG  |  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 4. PGS.TS. TRẦN MINH TRƯỞNG  |  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 5. PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH  |  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội