Thể lệ gửi bài

​- Tạp chí Giáo dục là tạp chí của Ngành Giáo dục - Ðào tạo, trực tiếp chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà trường, cơ quan, viện nghiên cứu,... các nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục - đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên... cả nước.

​- Tạp chí đăng tải những bài viết, bài báo khoa học có nội dung về: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về giáo dục; những kết quả nghiên cứu về giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn phát triển giáo dục; các ý kiến trao đổi về những vấn đề thời sự của giáo dục; những thông tin về giáo dục nước ngoài. Bài đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình khoa học (tối đa ​1 điểm). Tham khảo Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 tại đây.

- Các chuyên mục trên Tạp chí Giáo dục: 

 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục
 • Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 • Quản lí giáo dục
 • Tâm lí học - Sinh lí học lứa tuổi
 • Lí luận giáo dục - dạy học
 • Thực tiễn giáo dục
 • Giáo dục nước ngoài
 • Ý kiến trao đổi

​- ​Tạp chí Giáo dục được xuất bản ​02 số​/1 tháng​, khổ 19x27cm, 64 trang, giá bán​ 40.000 đồng và​ các​ số​ đặ​c biệ​t​ (không bán).

Tạp chí ​Giá​o dục chỉ nhận và thực hiện quy trình công bố theo đúng thể lệ sau:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Giáo dục chưa và không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không nhận đăng các bài đã đăng trên những ấn phẩm khác và không trả lại các bài không được đăng. Khi gửi bài báo tới Tạp chí Giáo dục, tác giả đồng thời phải cam kết rằng đã tự chạy các phần mềm so sánh trùng lặp (đạo văn) để đảm bảo mức trùng lặp không vượt quá 30%. Bài báo sau khi công bố, nếu phát hiện trùng lặp vượt quá quy định hay thông lệ chung, bài báo dù được đăng rồi cũng sẽ bị rút lại, đơn phương bởi Tạp chí Giáo dục.

2. Bài viết được trình bày theo trình tự như sau: Tên bài báo (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); Tóm tắt (tối đa 200 từ, viết theo cấu trúc, đảm bảo gồm 03 nội dung: bối cảnh; mục tiêu và kết quả nghiên cứu; bình luận hay khuyến nghị. Tóm tắt cần viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh); từ khóa (từ 4-6 từ khóa, bằng tiếng Việt và tiếng Anh); Mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và giới thiệu tiến trình nội dung của bài báo); Kết quả nghiên cứu (trình bày về phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,...); Kết luận (cần làm rõ nghiên cứu này kết luận, tìm ra điều gì, ý nghĩa và khuyến nghị); Tài liệu tham khảo (tối thiểu 07 tài liệu tham khảo; ít nhất 02 bài báo khoa học xuất bản trong 05 năm gần đây; khuyến khích các tài liệu trong và ngoài nước xuất bản trên tạp chí uy tín).

3. Bài gửi đăng tối thiểu 4.000 từ và không quá 6.000 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10.5pt, khổ A4 và không quá 8 trang (có thể gửi bản mềm dạng file Word và kèm bản in); công thức toán có thể dùng phần mềm MathType, công thức hóa học có thể dùng phần mềm ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word; hình vẽ rõ ràng, đánh số thứ tự và tên hình vẽ phía dưới hình vẽ; bảng, biểu rõ ràng, đánh số thứ tự và tên bảng, biểu phía trên; tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt; các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, in nghiêng.

4. Quy định về Tài liệu tham khảo

 • Viết tài liệu và trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 7th (https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa7)
 • Tất cả các tài liệu đều phải được trích dẫn trong bài báo
 • Tối thiểu 07 tài liệu, trong đó ít nhất 02 bài báo khoa học xuất bản trong 5 năm gần đây
 • Nên tham khảo các bài báo quốc tế, có chỉ số DOI

Cách trình bày như ví dụ dưới đây:

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4th ed.). Open University Press.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lee, M., & Louis, K. S. (2019). Mapping a strong school culture and linking it to sustainable school improvement. Teaching and Teacher Education, 81, 84-96. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.02.001

Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, Bùi Hiền (2015). Từ điển Giáo dục học. NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori sport: Contemporary issues. In C. Collins & S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., pp. 307-334). South Melbourne, Australia: Thomson.

Phan Trọng Ngọ (2003). Các lí thuyết phát triển tâm lí người. NXB Đại học Sư phạm.

Vietnam Ministry of Education and Training (2008). Instruction 1400/QD-TTg dated 30/9/2008 of Prime Minister on ratifying Project “Teaching and Learning Foreign Languages in National Education System, period 2008-2020”. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giaoduc/Quyet-dinh-1400-QD-TTg-phe-duyet-de-anday-va-hoc-ngoai-ngu-trong-he-thong-giao-ducquoc-dan-giai-doan-2008-2020-71152.aspx

Webster-Wright, A. (2009). Reframing professional development through understanding authentic professional learning. Review of Educational Research, 79(2), 702-739. https://doi.org/10.3102/0034654308330970

Một số file mẫu:

 • Mẫu cấu trúc, thể thức trình bày bài báo: tải xuống tại đây.
 • Phiếu phản biện (dành cho phản biện): tải xuống tại đây.
 • Phiếu trả lời phản biện (dành cho tác giả): tải xuống tại đây.

5. Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác, địa chỉ email và số điện thoại của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài báo.

6. Bài viết xin gửi về Tòa soạn theo địa chỉ: tapchigiaoduc@moet.edu.vn