Thực trạng ứng dụng ChatGPT trong việc học tập, nghiên cứu của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Đặng Văn Em Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Đình Loan Phương Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Hảo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Artificial Intelligence (AI) has been increasingly attracting considerable attention in many fields, and education is no exception. This article focuses on the use of the ChatGPT artificial intelligence language model in the field of education, at Vietnam National University, Ho Chi Minh City. The survey results with 584 students showed that ChatGPT has been gaining popularity and widely used as a learning and research support tool. However, the article also points out 5 limitations that students at Vietnam National University, Ho Chi Minh City often encounter when using ChatGPT. The results indicate that ChatGPT has become a useful tool for students in the learning and research process, but its use requires consideration, responsibility and preparation of necessary practical skills. This study is the basis for future research to find solutions to improve students' experience when using ChatGPT.

Tài liệu tham khảo

Chen, Y., & Eger, S. (2022). Transformers go for the LOLs: Generating (humourous) titles from scientific abstracts end-to-end. arXiv preprint arXiv:2212.10522.

Clarizia, F., Colace, F., Lombardi, M., Pascale, F., & Santaniello, D. (2018). Chatbot: An education support system for student. In Cyberspace Safety and Security: 10th International Symposium, CSS 2018, Amalfi, Italy, October 29-31, Proceedings 10 (pp. 291-302). Springer International Publishing.

Dương Thanh Linh (2023). Ứng dụng ChatGPT thúc đẩy dạy và học bậc đại học trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bình Dương, 6(2), 153-160.

Firat, M. (2023). What ChatGPT means for universities: Perceptions of scholars and students. Journal of Applied Learning and Teaching, 6(1), 57-63. https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.1.22

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (tập 2). NXB Hồng Đức.

Nguyễn Đình Thọ (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Lao động - Xã hội.

Nguyễn Đức Vượng, Phan Trọng Tiến (2023). Ứng dụng ChatGPT trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lí ở bậc đại học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tân Trào, 9(3), 170-182.

Nguyễn Phúc Quân (2023). ChatGPT hỗ trợ khả năng tự học và phát triển năng lực số cho thanh niên. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Cán bộ trẻ các đại học quốc gia, đại học vùng mở rộng lần thứ II, năm 2023”, tr 232-237.

Nguyễn Thị Phước (2023). Sử dụng chat GPT làm công cụ hỗ trợ trong việc dạy và học ngành truyền thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 25, 95-100. https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.507

Qadir, J. (2023). Engineering education in the era of ChatGPT: Promise and pitfalls of generative AI for education. In 2023 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 1-9). IEEE.

Tate, T. P., Doroudi, S., Ritchie, D., Xu, Y., & Uci, M. W. (2023). Educational Research and AI-Generated Writing: Confronting the Coming Tsunami. EdArXiv. https://doi.org/10.35542/osf.io/4mec3

Thái Thị Cẩm Trang (2023). Thái độ và kì vọng của sinh viên Sư phạm tiếng Anh đối với ChatGPT: Nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 23(10), 51-56.

Thorp, H. H. (2023). ChatGPT is fun, but not an author. Science, 379(6630), 313. https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg7879

Trương, H. (2023). ChatGPT và giáo dục: Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. EdArXiv. https://doi.org/10.35542/osf.io/cnze6

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Đặng , V. E., Nguyễn , Đình L. P., & Nguyễn , T. H. (2024). Thực trạng ứng dụng ChatGPT trong việc học tập, nghiên cứu của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh . Tạp Chí Giáo dục, 24(1), 36–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1212

Số

Chuyên mục

Các bài báo