Lịch sử Tạp chí

THÔNG TIN CHUNG

Tạp chí Giáo dục được thành lập ngày 09/3/2001 trên cơ sở sáp nhập Tạp chí Nghiên cứu giáo dục (thành lập năm 1969) và Tạp chí Đại học & Giáo dục chuyên nghiệp (thành lập năm 1968) với chỉ số ISSN là 0866 7476. Từ năm 2014, Tạp chí Giáo dục có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354 0753 cho xuất bản phẩm nhiều kỳ số tiếng Việt.

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

Bản tiếng Việt: Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354 0753)

Hình thức xuất bản: Bản in và bản điện tử

Website: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn

Địa chỉ: Số 04, Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Email: tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Tài khoản: 102010000026240 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh TP. Hà Nội.