Dành cho phản biện

Trách nhiệm của phản biện (bình duyệt)

Người phản biện có một số nhiệm vụ liên quan đến việc xem xét bản thảo như Đóng góp vào các quyết định biên tập; Bảo mật; Tiêu chuẩn khách quan và lợi ích cạnh tranh; Cảnh báo về các vấn đề đạo đức; Vấn đề chính trị.

- Đóng góp vào các quyết định của người biên tập: Người phản biện hỗ trợ người biên tập đưa ra quyết định có xuất bản bài báo hay không và giúp tác giả cải thiện bài báo. Đánh giá của người phản biện phải khách quan và được thể hiện rõ ràng với các lập luận hỗ trợ.

- Tính bảo mật: Bất kỳ bản thảo nào nhận được để xem xét đều phải được xem như tài liệu bí mật. Người phản biện không được chia sẻ bài đánh giá hoặc thông tin về bài báo với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả mà không được phép của người biên tập. Các tài liệu hợp nhất trong một bài báo đã gửi không được sử dụng trong nghiên cứu của chính người đánh giá mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Thông tin đặc quyền hoặc ý tưởng có được thông qua bình duyệt phải được giữ bí mật và không được sử dụng cho mục đích cá nhân.

- Tiêu chuẩn khách quan và lợi ích cạnh tranh: Việc xem xét nên được tiến hành một cách khách quan. Phê bình cá nhân về bản thảo là không phù hợp. Người phản biện cần thể hiện rõ ràng quan điểm của mình với các luận cứ hỗ trợ.

- Cảnh báo về các vấn đề đạo đức: Người đánh giá nên cảnh giác với các vấn đề đạo đức tiềm ẩn trong bản thảo và nên thông báo cho người biên tập những vấn đề này, bao gồm bất kỳ sự tương đồng hoặc trùng lặp đáng kể nào giữa bản thảo đang được xem xét và bất kỳ ấn phẩm đã phát hành nào khác mà người đánh giá đã biết trước.

- Vấn đề chính trị: Người phản biện chịu trách nhiệm quan trọng về tính chính trị của bài báo khoa học khi đồng ý cho tác giả xuất bản bài báo.

- Một số biểu mẫu dành cho Người phản biện: Mẫu trình bày Tạp chí Giáo dục, Mẫu Phiếu phản biện mới, Mẫu Phiếu trả lời phản biện: Tải về TẠI ĐÂY

https://drive.google.com/drive/folders/1UnE8QbKr5aYHVQjvTWa9ikBwSiG-xEtB

- Danh sách nhà khoa học tham gia bình duyệt cho Tạp chí Giáo dục: