Xây dựng và sử dụng bộ học liệu điện tử trong dạy học mạch nội dung “Máu và tuần hoàn của cơ thể người”, chủ đề “Vật sống” (Khoa học tự nhiên 8)

Các tác giả

  • Đỗ Thành Trung Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thỏa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

In the world as well as in Vietnam, the problem of using e-learning materials has become popular. Therefore, building an electronic learning system and using it in teaching has great significance in developing students’ competence and quality. However, the difficulty encountered by teachers is finding and building a reliable system of learning materials used in teaching. In this study, we analyze in general about e-learning materials such as: concept, classification, and role of e-learning materials in teaching, from there, propose the process of building and using electronic learning materials in teaching the content “Blood and circulatory system of the body”, the topic “Living things” of Natural Science 8 in order to develop human self-study competence of students, thereby contributing to improving the quality of subject teaching.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

Bùi Hiền (chủ biên, 2015). Từ điển Giáo dục học. NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Collins, J. W., & O’Brien, N. P. (2003). The Greenwood Dictionary of Education. Greenwood Publishing Group.

Mai Sỹ Tuấn (tổng chủ biên, 2022). Khoa học tự nhiên 8. Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam.

Ninh Thị Hạnh (2019). Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học Lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường (2001). Quá trình dạy - tự học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Huệ, Quách Thùy Nga (2017). Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử nhằm hỗ trợ học sinh học Toán ở tiểu học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 10, 138-141.

Phạm Văn Vinh (2012). Xây dựng và hướng dẫn khai thác, sử dụng tư liệu dạy học điện tử hóa học nâng cao (phần Hóa vô cơ). Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phan Thị Thanh Hội, Kiều Thị Giang (2016). Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng (Sinh học). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 7, 184-189.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trần Thị Thái Hà, Nguyễn Lê Hà (2019). Phát triển hệ thống học liệu điện tử trợ giúp nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường trên website tương tác cho giáo sinh các trường sư phạm. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 13, 12-17.

Valley, K. (1997). Learning styles and courseware design. Research in Learning Technology, 5(2), 42-51. https://doi.org/10.3402/rlt.v5i2.10561

Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên, 2022). Khoa học tự nhiên 8. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Đỗ , T. T., & Nguyễn, T. T. (2023). Xây dựng và sử dụng bộ học liệu điện tử trong dạy học mạch nội dung “Máu và tuần hoàn của cơ thể người”, chủ đề “Vật sống” (Khoa học tự nhiên 8). Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 175–181. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1002

Số

Chuyên mục

Các bài báo