Thiết kế quy trình dạy học bộ môn Mĩ thuật cho sinh viên đại học ngành Giáo dục mầm non theo định hướng phát triển năng lực nghề

Các tác giả

  • Vũ Long Giang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

Artistic competence in the context of preschool education is a professional skill for preschool teachers. Among the various artistic competencies in preschool education, the artistic and organizational skills in shaping activities are primarily developed by teaching fine arts subjects to preschool education students. To meet the requirements of teaching fine arts for university students in preschool education with vocational competence development, the teaching-learning process needs to be implemented according to a unified competence development process, from preparation to implementation. The article analyzes the structure of artistic competence and the competence to organize shaping activities, analyzes the content of art teaching in the direction of competence development and determines the art teaching process according to the orientation of professional competence development. The analysis of the structure of artistic competence and the competence to organize visual activities combined with the design of an appropriate teaching process, will be the basis for the effective development of artistic competence for future preschool teachers.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận dạy học hiện đại (in lần thứ 4). NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT - Bộ Nội vụ (2015). Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ GD-ĐT (2008). Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development: Theory and Practice. Imprint Routledge.

Norton, R. E. (1997). DACUM handbook. https://files.eric.ed.gov

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2022). Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm mầm non.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (2022). Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm mầm non.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (2022). Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm giáo dục mầm non.

UNESCO, SEAMEO (2017). Khung năng lực giáo viên khu vực Đông Nam Á. https://unesdoc.unesco.org

Vũ Long Giang (2021). Một số vấn đề về phát triển năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục mầm non trong bối cảnh giáo dục hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 4C, 117-124.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Vũ , L. G. (2023). Thiết kế quy trình dạy học bộ môn Mĩ thuật cho sinh viên đại học ngành Giáo dục mầm non theo định hướng phát triển năng lực nghề. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 202–206. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1007

Số

Chuyên mục

Các bài báo